0%

XYZ_BLH_NEU_Trans (大地坐标系统软件代码文档)
com.ganah.coordinateTrans.algorithm

类 XYZ_BLH_NEU_Trans

 • java.lang.Object
  • com.ganah.coordinateTrans.algorithm.XYZ_BLH_NEU_Trans


 • public class XYZ_BLH_NEU_Trans
  extends java.lang.Object
  普通坐标转换类

  XYZ BLH NEU之间坐标转换

  • 构造器概要

   构造器 
   构造器和说明
   XYZ_BLH_NEU_Trans(double a, double b)
   接口,椭圆参数
  • 方法概要

   所有方法 实例方法 具体方法 
   限定符和类型方法和说明
   double[][]BLHtoXYZ(double[][] BLH)
   BLH转XYZ
   double[][]XYZToBLH(double[][] XYZ)
   XYZ转BLH L 大地经度;B 大地维度;H 大地高
   double[][]XYZTranNEU(double[][] XYZorNEU, double[][] stationCoordinateXYZ, char direction)
   XYZ互转NEU
   • 从类继承的方法 java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • 构造器详细资料

   • XYZ_BLH_NEU_Trans

    public XYZ_BLH_NEU_Trans(double a,
                 double b)
    接口,椭圆参数
    参数:
    a - 长半轴
    b - 短半轴
  • 方法详细资料

   • XYZToBLH

    public double[][] XYZToBLH(double[][] XYZ)
    XYZ转BLH L 大地经度;B 大地维度;H 大地高
    参数:
    XYZ - XYZ
    返回:
    BLH 单位:度
   • BLHtoXYZ

    public double[][] BLHtoXYZ(double[][] BLH)
    BLH转XYZ
    参数:
    BLH - BLH 单位为:BL-度 H-米
    返回:
    XYZ
   • XYZTranNEU

    public double[][] XYZTranNEU(double[][] XYZorNEU,
                   double[][] stationCoordinateXYZ,
                   char direction)
    XYZ互转NEU
    参数:
    XYZorNEU - double[][] XYZ或NEU
    stationCoordinateXYZ - double[1][3] 站心大地坐标
    direction - 计算方向:X:XYZtoNEU N:NEUtoXYZ
    返回: